O dafarndai glan môr prysur i brofiadau sgïo hwyr y nos ar y Gogarth, mae gan Sir Conwy ddewis gwych o weithgareddau gyda'r nos sy'n addas i bawb. Dyma ein saith prif atyniad ar gyfer noson allan wych...

  1. I’r digrifwyr...

Mae nosweithiau comedi'n hynod boblogaidd yma yn Llandudno a’r cyffiniau, gyda nifer o dafarndai’n cynnal nosweithiau comedi rheolaidd. Ewch draw i Fragdy’r Gogarth neu dafarn The Station ym Mae Colwyn ar nos Sadwrn ola’r mis am noson o chwerthin ei hochr hi. Mae digrifwyr gwadd yn y gorffennol wedi cynnwys Tudur Owen (un o enillwyr cystadleuaeth ysgrifennu Sitcom ar BBC 3 “The Last Laugh”), yn ogystal â Dan Nightingale a gafodd adolygiadau gwych yng Ngwyl Edinburgh Fringe 2018.

  1. I’r rhai sy’n caru’r theatr...

Does dim byd tebyg i’r byd adloniant! Gall mynychwyr selog y theatr fwynhau perfformiadau hudolus ac ysbrydoledig yn Venue Cymru Llandudno – theatr, canolfan gynadleddau a chyfleuster digwyddiadau sy’n agos at ganol Llandudno. Maer theatr wedi bod yn denu cynulleidfaoedd ers 1894 ac yn dangos ffefrynnau’r West End yn rheolaidd, yn ogystal â chyngherddau cerdd a pherfformiadau theatr poblogaidd. I ychwanegu at eich noson, beth am archebu bwrdd ym mwyty Y Review, sy'n cynnig golygfeydd panoramig syfrdanol dros Fae Llandudno.

  1. I’r partïwyr...

Mae bywyd nos Llandudno yn llawn mynd. Mae llawer o fariau poblogaidd yn rhan uchaf Mostyn Street popular bars in Llandudno, gan gynnwys Fountains, The Lily a The Palladium. Cadwch lygad am gynigion tymhorol drwy gydol y flwyddyn ac ewch i fwynhau coctel, cerddoriaeth fyw ac ambell i noson karaoke. Ar ddiwedd y noson, gallwch fynd i un o ddau glwb nos y dref, Club 147 neu Broadway Boulevard, a dawnsio drwy’r nos.

Am noson fwy hamddenol, mae yna dafarndai cwrw traddodiadol yn Llandudno ac yng Nghonwy, gan gynnwys The Kings Arms, The Cottage Loaf a The Erskine Arms, ac mae gan bob un ohonynt awyrgylch cyfeillgar a mwy hamddenol. Wedi’u lleoli fel arfer mewn adeiladau cyfnod, mae’r tafarndai hyn yn llawn cymeriad a swyn, yn ailadrodd hanesion cyrchfannau gwyliau Fictoraidd a Chanoloesol Llandudno a Chonwy.   

  1. I’r rhai sydd wrth eu bodd yn gwylio ffilmiau...

Ewch i weld y ffilmiau Hollywood diweddaraf yn Cineworld Llandudno neu yn sinema annibynnol leol Bae Colwyn, Theatr Colwyn. Wedi'i leoli yn agos oddi ar yr A55, mae Cineworld Llandudno yn hynod o hawdd ei gyrraedd ac wedi'i amgylchynu gan amrywiaeth o fwytai bwyd cyflym poblogaidd - y lle perffaith i gael tamaid cyflym i’w fwyta cyn ffilm!

Am noson fwy diwylliannol a hanesyddol – ewch i Theatr Colwyn, sinema weithredol hynaf y DU, a agorodd ei ddrysau am y tro cyntaf yn y 1800au. Mae’r addurniadau tu mewn yn ategu hanes yr adeilad ac yn ein hatgoffa o ddyddiau cynnar ffilmiau prif ffrwd. Yn ogystal â’r ffilmiau Hollywood diweddaraf, gall cynulleidfaoedd hefyd gael eu swyno gan gynyrchiadau ffilm a theatr annibynnol.

  1. I’r dewrion...

Ydych chi’n ddigon dewr i dreulio’r nos mewn castell llawn ysbrydion? Mae Cymru’n enwog am ei nifer o gestyll crand a hanesyddol, ond nid llawer sy’n mentro iddyn nhw ar ôl iddi nosi.   I’r rhai hynny ohonoch chi sy’n mwynhau straeon hunllefus ac ymweliadau arswydus, ewch am daith dywys i Gastell Gwrych, lle cewch chi ymchwilio i straeon am ysbrydion bondigrybwyll sy’n crwydro’r castell yn y nos. Ar ôl cael taith dywys, bydd gwesteion yn cael eu harwain ar wylnos o amgylch tir y castell a’r tŵr sydd wedi’i adfer.

Am ymweliad llai dychrynllyd, ewch i Gastell Conwy lle gallwch fwynhau canap Ar gael ar ddyddiau penodol drwy’r flwyddyn.

  1. I’r anturwyr...

Wedi trefnu gwyliau sgïo ac eisiau ymarfer rhywfaint cyn mynd? Mae Llandudno Snowsports Centre yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ar y llethr PermaSnow – sgïo, eirafyrddio a hyd yn oed eira-diwbio! Wedi’i leoli ar y Gogarth, mae’r ganolfan yn cynnig sesiwn sgïo hwyr bob nos Iau tan 10pm. Mwynhewch noson o sgïo gan edmygu golygfeydd godidog Bae Llandudno yn y nos!

  1. I’r selogion awyr agored...

Dringwch i fyny fry gyda Great Orme Vertical - grŵp cymdeithasol gweithgareddau awyr agored Llandudno. Gan gynnig cyfarwyddyd proffesiynol mewn dringo creigiau, mae'r clwb yn cynnal nosweithiau dringo creigiau rheolaidd ar y Gogarth, ac yna diod gymdeithasol mewn tafarn gyfagos. Bydd y noson yn cwmpasu hanfodion dringo gan gynnwys sgiliau symud, Cyfarpar Diogelu Personol, sut i ddefnyddio hoelion angori a chlymu cwlwm. Darperir yr holl gyfarpar proffesiynol ac mae croeso i bawb.

Cysylltiedig

0 Sylwadau

#number# Sylwadau

Nid oes unrhyw un wedi gwneud sylw ar y neges hon eto, beth am anfon eich syniadau a bod yr un cyntaf i wneud?

Gadewch Ymateb