Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Cynlluniwr Rhaglen

Concro’r Cestyll (72 awr).

Concro’r Cestyll (72 awr).

Ar ddiwedd y 13eg ganrif, cychwynnodd Brenin Lloegr, Edward I, ar ei goncwest o Ogledd Cymru. Y canlyniad oedd cyfres o gestyll godidog ar draws y rhanbarth, wedi’u dylunio i drechu’r boblogaeth Gymreig frodorol. Heddiw, ystyrir y cestyll hyn yn rhai o’r enghreifftiau gorau  o bensaernïaeth ganoloesol, sydd â’i gilydd yn ffurfio Safle Treftadaeth y Byd.

Gwnewch y gorau o’ch gwyliau yng Ngogledd Cymru drwy ddilyn ôl traed y concwerwr fyd enwog hwn!

Diwrnod 1- Conwy

Cychwynnwch eich taith ym mhrydferthwch tref Conwy. Wrth ichi agosáu at y dref, ar ôl croesi un o’r tair pont enwog yng Nghonwy, byddwch yn cael eich cipolwg gyntaf ar y castell godidog! Ar gyfer y gwerth gorau am arian, parciwch eich car yn y maes parcio arhosiad hir sydd y tu allan i furiau’r dref.

O’r maes parcio, gwnewch eich ffordd i mewn i’r dref drwy danffordd, sy’n eich harwain o dan y muriau ag amddiffynnodd boblogaeth ganoloesol y dref rhag y brodorion Cymreig. Yna, trowch i’r dde a rhowch gynnig ar ddringo Tŵr Millgate i gerdded rhannau llai o furiau Conwy, sy’n rhoi golygfeydd bendigedig ichi o’r Castell a’r aber. Ar ddiwedd yr rhan hon, ewch i lawr ac yna i mewn i’r Castell – ar gyfer y gwerth gorau peidiwch ag anghofio prynu cerdyn adnabod CADW, a fydd yn eich gadael i mewn i rai o’r atyniadau eraill, am ddim, ar eich taith!

Ar ôl eich taith o amgylch y castell, ewch yn eich blaenau i Stryd y Castell, gan gymryd y cyfle i dynnu lluniau o’r bensaernïaeth hen ffasiwn. Ceir amryw o lefydd sy’n gweini bwyd Cymreig lleol, felly beth am alw i mewn am rywbeth i’w fwyta neu i wneud ychydig o siopa yn yr amrywiaeth eang o siopau annibynnol?

Ar y Stryd Fawr, gallwch ddod o hyd i dŷ tref Elisabethaidd, Plas Mawr, sydd wedi’i adfer o’r cyfnod ac a oedd unwaith yn gartref i deulu’r Wynniaid. Yn y fynedfa, cofiwch afael yn eich taith sain, yn rhad ac am ddim, er mwyn dysgu am hanes yr adeilad yn ogystal â Chonwy ei hun.

Wrth iddi nosi, gwnewch eich ffordd i’r orsaf drenau i ddod o hyd i’r grisiau cuddiedig sy’n eich arwain i ran hirach o furiau’r dref. Wrth ichi gerdded, byddwch yn gallu gweld Conwy o safbwynt hollol wahanol, gan werthfawrogi golygfeydd megis Mynydd Conwy, Pen y Gogarth yn Llandudno yn ogystal â’r bryn hanesyddol yn Neganwy, bryn Varde, a oedd unwaith yn safle i gastell y Tywysogion Cymreig.

Awgrym am arhosiad dros nos: Gwesty’r Castell, Conwy

Diwrnod 2- Eryri a Chaernarfon

Castell Dolwyddelan

Cychwynnwch y diwrnod drwy yrru i lawr Dyffryn Conwy, gan werthfawrogi golygfeydd trawiadol cefn gwlad a mynyddoedd Eryri. Eich cyrchfan ar y diwedd yw Castell Dolwyddelan, a oedd yn gartref i Llywelyn Fawr, Tywysog enwog Cymru. Dyma eich cyfle i ddysgu mwy am Dywysogion Cymreig Gwynedd a’u brwydr yn erbyn y Saeson.

O’r fan hon, ewch yn ôl fymryn, i’r cyfeiriad y daethoch, i borth Eryri, Betws-y-Coed. Os yr ydych yn teimlo braidd yn llwglyd, beth am alw i mewn am ginio yn un o fwytai’r dref ac edmygu prydferthwch Afon Llugwy sy’n rhedeg drwy ganol y dref.

Gallwch nawr ymuno â’r A5, a oedd yn arfer bod yn brif ffordd, drwy Ogledd Cymru cyn yr adeiladwyd y ffordd ddeuol, yr A55. Byddwch yn teithio drwy ganol Eryri, a chael y cyfle i fyfyrio mewn nifer o olygfannau ar hyd y ffordd er mwyn tynnu lluniau o leoliadau trawiadol y byddwch yn siŵr o ddod ar eu traws e.e. Llyn Ogwen, Tryfan a’r Wyddfa.

Unwaith yr ydych yn ôl ar yr arfordir, parhewch ar hyd y A487 i Gaernarfon, sy’n gartref i gastell mwyaf Edward I! Os ydych am brofi’r golygfeydd gorau dros y Fenai i Sir Fôn, dringwch i ben Tŵr yr Eryr. Cymerwch amser i archwilio yn yr Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol sydd tu mewn i’r tyrau. Cymerwch hun-lun yn y man y cafodd Tywysog Charles ei arwisgiad fel Tywysog Cymru ym 1969.

Dewch â’ch diwrnod i ben drwy ymuno ym mywyd nos fywiog y dref. Ewch am dro i lawr Stryd y Palas i bori yn y siopau a’r tafarndai unigryw. Beth am alw i mewn i’r galeri ar lan y dŵr, sy’n gartref i ganolfan greadigol  Caernarfon ac yn sinema ar gyfer ychydig o adloniant.

Awgrym am arhosiad dros nos- Caernarfon.

Diwrnod 3- Sir Fôn a Biwmares.

Bydd eich taith yn gorffen drwy groesi dros un o ddwy bont fyd enwog i mewn i Sir Fôn; Pont Menai, ag adeiladwyd gan Thomas Telford ym 1826 neu Bont Britannia, ag adeiladwyd gan Robert Stephenson ym 1850. Os dymunwch dynnu ychydig o luniau o’r pontydd, ewch i ymweld â golygfan Pont Menai am olygfa anhygoel o’r ddwy bont.

Pa bynnag opsiwn a ddewiswch, dim ond taith fer sydd gennych, drwy dref Porthaethwy ac ar hyd yr arfordir, cyn cyrraedd tref atyniadol Biwmares. Mae’r castell anorffenedig hwn yn enghraifft berffaith o’r dylunio consentrig canoloesol; prosiect uchelgeisiol na gafodd ei gwblhau’n llawn.

Ar ôl ichi goncro’r cestyll, cymerwch amser i grwydro’r dref hon sydd ar lan y môr. Mae digonedd o siopau i bori ynddynt a nifer o fwyd lleol i’w blasu. Os oes arnoch awydd cael mwy o hanes, ymwelwch â’r carchar  a’r Tŷ Cwrt cyn ichi adael er mwyn cael profi sut fywyd yr oedd gan droseddwyr y 19eg ganrif.

Dewch â’ch taith i ben â thrip i Briordy Penmon, ychydig y tu hwnt i Fiwmares. Wedi’i sefydlu gan St Seiriol yn y 6ed ganrif, llwyddodd y Priordy i oresgyn concwest Edward, ond erbyn 1538 cafodd ei ddiddymu o dan deyrnasiad Harri VIII. Tra yr ydych yno, gallwch hefyd fwynhau’r golygfeydd trawiadol ar bwys ymylon Sir Fôn. Gwelwch warchodfa natur Ynys Seiriol a phentir Pen y Gogarth, Llandudno.

Gwybodaeth am y Cynnyrch

 1. Castell Conwy

  Conwy

  Eiddo yng ngofal Cadw

 2. Conwy Town Walls

  Conwy

  Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in Europe, with twenty-one towers and three gateways, enclosing much of Conwy. A World Heritage Site.

 3. Plas Mawr

  Conwy

  Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg mai hwn yw’r tŷ tref Elisabethaidd yn y cyflwr gorau ym Mhrydain. Y tu mewn mae nenfydau plaster y stafelloedd wedi’u haddurno’n gywrain ac mae sgriniau coed o safon dda. Arddangosfa ar y safle a chyfarpar…

 4. Parc Gwledig y Gogarth Fawr

  Llandudno

  Parc Gwledig a Chanolfan Ymwelwyr

 5. Castell Dolwyddelan

  Dolwyddelan

  Eiddo yng ngofal Cadw.

Pellteroedd y Daith

OIPellter * (metrig)
Castell Conwy (53.28006,-3.82581)Conwy Town Walls (53.28018,-3.82703)0.07
Conwy Town Walls (53.28018,-3.82703)Plas Mawr (53.28113,-3.82992)0.2
Plas Mawr (53.28113,-3.82992)Parc Gwledig y Gogarth Fawr (53.33225,-3.85441)5.33
Parc Gwledig y Gogarth Fawr (53.33225,-3.85441)Castell Dolwyddelan (53.0536,-3.90115)28.06
Cyfanswm Pellter *33.65 milltir
Amcangyfrif o Amser y Daith1.08 oriau

* Amcangyfrif o'r pellter ar y ffordd

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....