Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Teigr Swmatra yn edrych i fyny, Sw Fynydd Gymreig.

Am

 

Sŵ Mynydd Cymru

Rydych yn camu i fyd o ryfeddod naturiol wrth fynychu Sw Mynydd Cymru. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sw cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel uwchben Bae Colwyn ac yn edrych allan ar olygfeydd panoramig anhygoel, ac mae'n un o brif atyniadau gogledd Cymru.

Beth sydd ar gael i ymwelwyr ei fwynhau?

Cewch grwydro ar hyd y llwybrau trwy'r coed, ymlacio ar y llethrau glaswelltog, a mwynhau diwrnod bendigedig a diog yn dysgu am nifer o rywogaethau sy’n brin ac mewn perygl o Brydain a phedwar ban byd.

Sut i archebu lle?

Mae angen archebu tocynnau ar-lein.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Dan 3 blyneddAm ddim
Myfyriwr (gydag ID dilys)£12.55 consesiwn
Tocyn dinesydd hyn (60+)£14.75 pensiynwyr
Tocyn oedolyn (16 + oed)£16.70 oedolyn
Tocyn plant (3-15 oed yn gynwysedig)£12.55 plentyn
Tocyn teulu (2 oedolyn +2 o blant) neu (1 oedolyn a 3 phlentyn)£52.45 teulu

* * Mae'n cynnwys rhodd 10% gwirfoddol a bydd yn cael ei roi tuag at gadwraeth a gwaith lles anifeiliaid Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru. Heb eich haelioni, ni fyddem yn gallu gwneud y gwaith hollbwysig hwn. Os ydych yn drethdalwr yn y DU llenwch ddatganiad cymorth rhodd a fydd yn caniatáu i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru hawlio 25% ychwanegol ar gyfanswm eich taliad. Bydd gofyn ichi dalu'r tâl mynediad cymorth rhodd oni bai eich bod yn gwneud cais i dalu’r mynediad safonol**

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Archebu ar-lein yn unig
 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Arwyddion clir
 • Bwyd ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Contactless payment possible
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Lloriau wedi’u marcio’n glir ar gyfer cadw pellter cymdeithasol
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi wedi’u gwasgaru’n cadw pellter cymdeithasol
 • Sgriniau hylendid yn eu lle
 • System giwio
 • System unffordd
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo
 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cyfleusterau cynadledda
 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Cyfraddau arbennig i grwpiau
 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio (am ddim)
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Sw Mynydd Cymru

Casgliad Anifeiliaid

Old Highway, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5UY

Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 532938

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening Times (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 16:30
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 16:30

* Testun Agoriadol Cyffredinol

Graddau

 • VAQAS Atyniad VB
VAQAS Atyniad VB

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruVAQAS Cymru VAQAS Cymru 2015
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.38 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.79 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  0.87 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.89 milltir i ffwrdd
 3. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  1.21 milltir i ffwrdd
 4. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.26 milltir i ffwrdd
 5. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.28 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  1.47 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.98 milltir i ffwrdd
 8. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.13 milltir i ffwrdd
 9. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.5 milltir i ffwrdd
 10. Ynglŷn â'ch busnes

  Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol…

  2.62 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  2.66 milltir i ffwrdd
 12. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....