Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Conwy RSPB

Am

Mae’r warchodfa natur, yn cynnwys ein canolfan groeso, y siop a’r man chwarae bellach yn agored rhwng 9:30am a 5pm bob dydd. Mae’r maes parcio a’r toiledau yn agored rhwng 9.00am a 5pm. Mae ein cuddfannau’n dal ynghau ar hyn o bryd, yn unol â chanllawiau’r llywodraeth. Mae ein siop goffi'n agored rhwng 10am a 4pm, yn gwerthu bwyd a diod i fynd yn unig.

Croeso i leoliad sy’n hafan i deuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu boddau yn cymryd rhan yn ein gweithgareddau neu redeg yn wyllt yn yr ardal chwarae allan. Mae cwisiau, llwybrau gyda golygfannau a chuddfannau er mwyn i chi allu gwneud y mwyaf o’ch ymweliad. Cewch hefyd gyfle i gyfarfod Tegi, ein bwystfil cyfeillgar.

Mae’r warchodfa natur sydd wedi ei leoli ger yr A55 ar lan aber Conwy, â golygfeydd godidog o Eryri a Chastell Conwy, yn un o’r llefydd hyfrytaf a hawsaf i’w chyrraedd yng Ngogledd Cymru ar gyfer cerdded hamddenol ar hyd llwybrau cylchol.

Yn gartref i fywyd gwyllt o bob math, gan gynnwys bob dim o regennod y dŵr a theloriaid i wyfynod a gweision y neidr, mae’n le delfrydol ar gyfer gwylio natur ar ei orau. Ymwelwch yn y gaeaf i fwynhau profiad bythgofiadwy wrth wylio heidiau o’r ddrudwen yn yr awyr yn symud fel un.

Cewch eu gweld yn agosach wrth ymweld ag un o’r cuddfannau, sy’n edrych allan dros ddwy lagŵn dŵr croyw. Mae’r lagwnau, gydag ynysoedd a phyllau bas, yn darparu ardaloedd gwerthfawr ar gyfer adar yr aber pan fo’r llanw yn uchel.

Mae’r warchodfa natur hefyd yn gartref i nifer o drychfilod, gan gynnwys gwyfyn bwrned chwe smotyn, glöyn byw glesyn cyffredin a gwas y neidr yr ymerawdwr. Mae dros 270 o rywogaethau planhigion wedi eu cofnodi hefyd, gan gynnwys blodyn hardd ac unigryw tegeirian y wenynen.

Bydd digonedd o ddewis i chi yn ein rhaglen digwyddiadau, a pheidiwch â methu’r farchnad cynnyrch lleol a gaiff ei chynnal yn y warchodfa ar ddydd Mercher olaf bob mis.

Mae ein siop goffi, sy’n edrych dros y lagŵn bas, yn lleoliad gwych ar gyfer cinio ysgafn neu de prynhawn, ac mae’r siop yn llawn anrhegion gwych a nwyddau bywyd natur!

Beth sydd i’w weld?

Drudwen – Ymwelwch yn y gaeaf i weld miloedd o’r adar yma yn dawnsio fel mae hi’n nosi wrth i’w harddangosfa llenwi’r awyr – golygfa ysblennydd o natur ar ei orau!

Rhegennod y dŵr - Mae’r adar dirgel yma i’w gweld yn gyson yn RSPB Conwy - yn aml o ffenestr y siop goffi!

Telor yr Hesg – Cyrhaeddai’r adar mudol yma i Gonwy o Affrica ym mis Ebrill gan lenwi’r corsleoedd â sŵn drwy gydol yr haf.

Gwas y neidr yr ymerawdwr - Ymwelwch yn yr haf i weld gwas y neidr fwyaf Prydain yn hedfan o amgylch ochrau’r lagwnau.

Rhostog Gynffonddu - Defnyddia’r adar gosgeiddig yma y lagwnau yn y gwanwyn a’r hydref, gan wneud defnydd o’u pig hir i ddod o hyd i fwyd yn y mwd.

Carlwm – Gwelir y mamaliaid carismatig yma yn aml yn y gwanwyn yn chwarae ym mysg y cerrig ar drac yr aber.

Gïach - Os edrychwch yn ofalus ar hyd ymylon ynysoedd y lagwnau yn ystod yr hydref a’r gaeaf...efallai y gwelwch chi ïach!

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Aelod Conwy RSPBAm ddim
Myfyriwr£3.00 oedolyn
Oedolion£6.00 oedolyn
Plentyn (hyd at 16 oed)£3.00 plentyn
Teulu (2 +3)£15.00 teulu

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • System unffordd
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo
 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Derbynnir Grwpiau - uchafswm o 20 o bobl
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Plant
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio (am ddim)
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Grwpiau
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Unigolion

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwarchodfa Natur yr RSPB

Gwarchodfa Natur

Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 584091

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Hwb croeso a siop (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 16:30
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 16:30
Maes parcio a thoiledau (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:00 - 17:00
Coffee Shop (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:00
Shop (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 17:00

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruQuality Assured Quality Assured 2019

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.35 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.84 milltir i ffwrdd
 3. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.89 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.96 milltir i ffwrdd
 1. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.96 milltir i ffwrdd
 2. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.96 milltir i ffwrdd
 3. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  1.01 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1.07 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.18 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.65 milltir i ffwrdd
 7. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  2.62 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.8 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  2.86 milltir i ffwrdd
 10. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.88 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  2.94 milltir i ffwrdd
 12. Theatr â 1500 o seddi

  2.98 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....